pl

PROFIL PRACOWNIKA

 Andrzej Rudnicki Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
Emerytowany profesor zwyczajny
pokój 201d (budynek Houston)
pokój 24b (budynek WIL)
tel.: /12/ 628 30 84, /12/ 628 25 31, email: ar@transys.wil.pk.edu.pl

Andrzej Rudnicki ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej w 1966 r. gdzie podjął pracę. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1973 r. a doktora habilitowanego w zakresie inżynierii ruchu - w 1983 r. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1999 r., a od 2005 r. jest zatrudniony na stanowiska profesora zwyczajnego. W latach 1984÷90 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, a w okresie od 1991 r. do 2009 r. był dyrektorem Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej. Od 1991 r. do 2013 r. był kierownikiem nowo powstałego Zakładu Systemów Komunikacyjnych (w 2001 r. przemianowanego na Katedrę).

Poza Politechniką Krakowską był równolegle zatrudniony w latach 1974÷75 w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku kierownika Pracowni Inżynierii Ruchu przy Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa, W latach 1989÷91 był zatrudniony w Politechnice Śląskiej w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku docenta. W latach 1997÷98 był zatrudniony Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Warszawy kierując zespołem opracowującym program rozwoju systemu transportowego Stolicy.

Od 1993 r. jest członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, od 1999 r. do 2007 r. był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej. Ponadto w latach 1996÷99 był członkiem Komitetu Prognoz „Polska w XXI Wieku”, a w latach 1999÷2002 – członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN. W latach 1984÷2003 przewodniczył Zespołowi Problemów Komunikacyjnych Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie. Od 1998 r. jest członkiem redakcji kwartalnika „Archives of Transport” Komitetu Transportu PAN.

Jest autorem bądź współautorem ok. 200 publikacji oraz kilkudziesięciu referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu: metodyki planowania komunikacyjnego; eksploatacji miejskiego transportu pasażerskiego; polityki transportowej; inżynierii ruchu; projektowania geometrycznego dróg i ulic.

Był promotorem 7 zakończonych prac doktorskich, z których 2 uzyskały główną nagrodę konkursach Ministra Infrastruktury w zakresie transportu. Był recenzent 23 prac doktorskich, 6 recenzji dorobku i pracy habilitacyjnej oraz 4 recenzji w postępowaniu nominacyjnym na tytuł naukowy profesora. Przewodniczy wydziałowej Komisji d/s przewodów doktorskich w dyscyplinie Transport.

Prowadzi dydaktykę na kierunku: „budownictwo”, „transport”, „architektura i urbanistyka”, „architektura krajobrazu” na różnych rodzajach studiów, w tym doktoranckich. Wykładał na kilkunastu studiach podyplomowych prowadzonych przez kilka uczelni, w tym był kierownikiem pięciu edycji studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej. Od 2008 r. jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Transport. W latach 2005÷2009 kierował zespołami Politechniki Krakowskiej, będącej partnerem w wielonarodowych konsorcjach dwóch projektów: CARAVEL-CIVITAS oraz MAX w ramach Szóstego Programu Ramowego UE.

Wykonał ok. 150 prac projektowych (głównie koncepcyjnych) oraz ponad 70 ekspertyz, koreferatów i opinii do opracowań planistycznych i projektowych. Uzyskał 18 nagród i 13 wyróżnień zespołowych w konkursach urbanistycznych i komunikacyjnych organizowanych przez SARP, TUP oraz SITK (1969-2007). Kierował zespołem opracowującym projekty rozwoju systemów transportu dla Krakowa (w 1994 i 2001 r.) oraz Warszawy (w 1998 r.), które zostały przyjęte w dokumentach planistycznych uchwalonych przez rady w/w miast. Jest współautorem polityk transportowych dla 7 miast, w tym polityk przyjętych przez rady miast Krakowa, Poznania i Kielc. W latach 2000÷01 oraz 2004÷-05 uczestniczył w pracach zespołu ekspertów d/s opracowania polityki transportowej państwa. Był członkiem - jako przedstawiciel Gminy - Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego: w latach 1990÷99 w Krakowie oraz w latach 2001÷2004 - w Poznaniu.