pl

LATAJĄCA POLITECHNIKA

   Latająca Politechnika jest inicjatywą naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojmowaną tematyką transportową, oscylującą również wokół tematów niszowych, istotnych dla uprawiania zawodu inżyniera. Ma ona na celu popularyzowanie nowoczesnej wiedzy i wyników badań naukowych, które bardzo często mają charakter unikalny i stanowią efekt pracy wielu lat. Obecnie zauważalny jest brak platform wymiany doświadczeń i wyników badań prowadzonych w poszczególnych ośrodkach naukowych. Inicjatywa Latającej Politechniki ma na celu propagowanie wyników badań realizowanych na poszczególnych uczelniach oraz wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi zespołami badawczymi.

  Latająca Politechnika jest ogólnodostępną bazą danych zawierającą ofertę wykładów monograficznych przygotowanych przez osoby zajmująco się zawodowo zagadnieniami z zakresu planowania transportowego, nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych, inżynierii ruchu, teorii transportu, logistyki, modelowania i prognozowania ruchu, a nawet matematyki czy statystyki stosowanej. Baza danych będzie wykorzystywana do zapraszania wybranych wykładowców (na zasadzie wzajemności) na wykład prowadzony w ramach własnych zajęć dydaktycznych.

   Inicjatywa Latającej Politechniki jest działaniem honorowym, w którym zainteresowane osoby mogą wymieniać się wiedzą i umiejętnościami na zasadach wzajemności. Możliwe jest także zaproszenie wybranego Autora na wykład o charakterze komercyjnym. W takim przypadku ewentualne kwestie finansowe powinny być ustalane indywidualnie, między zainteresowanymi stronami

Zasady funkcjonowania Latającej Politechniki:

1. Baza danych pomaga znaleźć intersujący nas wykład / tematykę i wysłać zaproszenie do Autora wykładu.
2. Korzystanie z bazy danych odbywa się na zasadzie wzajemności – zapraszając wybraną osobę na wykład, należy przedstawić w bazie danych propozycję swojego wykładu.
3. Oferowany wykład ma charakter wykładu monograficznego, trwający około 90 minut. Możliwym jest zorganizowanie wykładu dłuższego, jednak po uprzednim uzgodnieniu z potencjalnym   prowadzącym.
4. Wygłoszone wykłady powinny mieć charakter otwarty, co powinno być zapewnione przez stronę zapraszającą. Mogą mieć one formę wykładu dla studentów, seminarium dla pracowników dydaktycznych lub wykładu komercyjnego.
5. Jednostka, która chciałaby zaprosić Autora wykładu do siebie, powinna pokryć koszty podróży oraz ewentualnie noclegu.
6. W bazie danych mogą być również zamieszczane harmonogramy seminariów naukowych poszczególnych jednostek zainteresowanych przystąpieniem do inicjatywy, które będą dostępne dla gości z zewnątrz.
7. W bazie danych mogą być oferowane tematy wykładów organizowanych w jednostce macierzystej prelegenta, na które zapraszani są goście z zewnątrz.
8. W bazie danych można ogłosić również zapotrzebowanie na wykład o określonej tematyce.
9. Przewiduje się również możliwość zaproszenia do odbycia wykładu o zamówionej tematyce o charakterze komercyjnym.

   BROSZURA (link)

Oferta wykładów:


Tytuł:
Modelowanie symulacyjne podróży

Prowadzący:   
Dr hab. inż. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska, aszarata@pk.edu.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Prezentacja swym zakresem obejmuje zagadnienie budowy modeli symulacyjnych miast i aglomeracji z wykorzystaniem modeli czterostadiowych. W prezentacji zostanie omó—wiony każdy z etap—ów modelu wraz z praktycznymi przykładami funkcji. Ostatnim elementem będzie przykład aplikacji takiego modelu.


Tytuł: Transport for London

Prowadzący:  
Dr inż. Andrzej Krych, Politechnika Poznańska, Biuro Inżynierii Transportu, a.krych@bit-poznan.com.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Prezentacja obejmuje zarys historyczny transportu Londynu, zasady funkcjonowania jego systemu transportowego, politykę transportową, sposób zarządzania, problemy i projekty rozwojowe.


Tytuł: Drogowy transport ładunków w modelach podróży

Prowadzący: Dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska, tkulpa@pk.edu.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Wykład swoim zakresem obejmuje modelowanie drogowego transportu ładunków. Poruszone zostaną aspekty związane z generacją ruchu przez obszary i pojedyncze obiekty oraz pozostałymi etapami modelu czterostadiowego. Przedstawione zostaną różne rodzaje modeli transportu ładunków stosowane na Świecie oraz praktyczne ich zastosowania.


Tytuł: Wydzielone pasy autobusowe

Prowadzący: Dr inż. Marek Bauer, Politechnika Krakowska, mbauer@pk.edu.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Prezentacja obejmuje sposoby wydzielenia pasów ruchu dla autobusów, wady i zalety poszczególnych rozwiązań, oraz efekty ich stosowania w oparciu o wyniki badań w polskich miastach. Zostaną zaprezentowane modele regresyjne służące do wyznaczania prędkości przejazdu autobusów po wydzielonych pasach, w zależności od przyjętej organizacji ruchu, obciążenia ruchem oraz rozmaitych czynników zewnętrznych.


Tytuł: Wielokryterialna ocena wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego

Prowadzący: Dr inż. Katarzyna Solecka, Politechnika Krakowska, ksolecka@pk.edu.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Prezentacja dotyczy wielokryterialnej oceny wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego. Przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące integracji transportu miejskiego. Charakteryzuje możliwe narzędzia integrujące miejski transport publiczny. Ponadto szczegółowo przedstawia metodykę wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD), a następnie możliwość zastosowania metod wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny wariantów zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego.


Tytuł: Priotytety dla transportu publicznego

Prowadzący: Dr inż. Jeremi Rychlewski, Politechnika Poznańska, jeremi.rychlewski@put.poznan.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Prezentacja swym zakresem obejmuje doświadczenia ze stosowania priorytetu dla transportu publicznego (głównie tramwajów) na sygnalizacji świetlnej, w tym klasyfikację poziomów priorytetu i możliwości ich stosowania. Temat jest poszerzony o analizy teoretyczne obejmujące obszarowe stosowanie ITS dla zapewnienia priorytetu na wspólnych pasach z ruchem samochodowym.


Tytuł:
Dlaczego trzeba ograniczać prędkość ruchu samochodowego

Prowadzący:
Dr inż. Jeremi Rychlewski , Politechnika Poznańska, jeremi.rychlewski@put.poznan.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Prezentacja odpowiada na pytanie o potrzebę ograniczania prędkości ruchu samochodowego. Obejmuje argumenty związane z utrzymaniem się na drodze, czasem reakcji, widocznością, percepcją człowieka i ekologią, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gdy koszty nadmiernej prędkości ponoszą inni.Tytuł:
Kto wrobił królika Rogera

Prowadzący:
Dr inż. Andrzej Krych, Politechnika Poznańska, Biuro Inżynierii Transportu, a.krych@bit-poznan.com.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Nawiązuję do głośnego mitu upadku systemów szynowych w miastach amerykańskich przez działania kilku koncernów motoryzacyjnych USA. Obiektywna analiza procesu tej transformacji wyjaśnia podstawowe czynniki oraz mechanizmy przełomu jaki dokonywał się w miastach USA pod wpływem rozwoju motoryzacji. Wynikają z tego przejrzyste edukacyjnie przesłanki zrównoważonego rozwoju i polityki wspomagania publicznego transportu zbiorowego.


Tytuł:
Ocena projektów transportowych

Prowadzący:
Dr inż. Szymon Fierek , Politechnika Poznańska, szymon.fierek@put.poznan.pl

Czas trwania wykładu: 90 min

Strzeszczenie: Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące metod oceny projektów transportowych (w szczególności Analizę Kosztów i Korzyści oraz Wielokryterialne Wspomaganie Decyzji). W prezentacji przedstawione zostanie porównanie obu wspomnianych metod ze wskazaniem ich wad i zalet. Całość zostanie uzupełniona o praktyczne zastosowanie na rzeczywistym przykładzie.Tytuł:
To jest miejsce na Twój wykład

Prowadzący:

Czas trwania wykładu:

Strzeszczenie:

Uwagi:

 

Chcesz zgłosić swój wykład? Wyślij formularz. Interesuje Cię wykład o tematyce, której nie ma w ofercie? Zapraszamy do kontaktu z nami!

    

KONTAKT: dr inż. Katarzyna Solecka, e-mail: ksolecka@pk.edu.pl, tel.: 12 628 21 78


Drogowy transport ładunków w modelach podróży