pl

PROJEKTY W REALIZACJI

uMob

 

 

life.png

umob.png

 

Politechnika Krakowska jest partnerem w europejskim projekcie U-MOB współfinansowanym przez program LIFE Komisji Europejskiej.  Priorytetowym celem projektu jest stworzenie Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności na Uniwersytetach, ułatwiającej wymianę informacji i  transfer wiedzy na temat najlepszych praktyk europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Działania sieci służyć będą redukcji emisji CO2 wynikających z  mobilności społeczności akademickiej.  Realizacją projektu na naszej uczelni zajmują się, pod kierunkiem dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK, pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych (Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej).

Zakres projektu odwołuje się do wyzwań i działań obecnie realizowanej strategii Unii Europejskiej na rzecz środowiska miejskiego, związanej z koniecznością podejmowania wysiłków celem stymulowania zmian w zakresie wykorzystywania środków transportu w podróżach, promowania transportu publicznego i zmniejszania negatywnego wpływu ruchu samochodowego. Uniwersytety są dużymi generatorami ruchu, a społeczności akademickie realizują codziennie tysiące podróży, mają więc istotny wpływ na warunki ruchu i jakość życia w miastach. Ponadto uczelnie mogą w sposób skuteczny realizować politykę UE, teraz i w przyszłości, ponieważ ich władze mają możliwość podejmowania decyzji związanych m.in. z zarządzaniem obszarem uczelni, infrastrukturą i usługami dostępnymi na terenie kampusów, jak i z organizacją pracy i zajęć społeczności uczelnianej.

Główne działania realizowane w ramach projektu U-MOB dotyczą, oprócz utworzenia pierwszej Europejskiej Sieci Uniwersytetów dla Zrównoważonej Mobilności,  poszukiwania najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności na uczelniach i stworzenie programu szkolenia dla Menedżerów Mobilności (osób zajmujących się na uczelniach rozwojem i wdrażaniem działań z zakresu zarządzania mobilnością). Ponadto na uczelniach należących do sieci U-MOB wdrożone zostaną strategiczne plany zrównoważonej mobilności, będące pakietem działań inwestycyjnych, organizacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, skutkujące zmianami w zachowaniach komunikacyjnych pracowników i studentów w kierunku częstszego odbywania podróży transportem zbiorowym, rowerem oraz pieszo. Następnie działania wdrożone w ramach planów zrównoważonej mobilności zostaną poddane ocenie w zakresie wpływu na redukcję emisji CO2 pochodzących z transportu. 

Realizacja działań projektu U-MOB przyczyni się m.in. do wzrostu świadomości o potrzebie redukcji emisji CO2 wynikających z  mobilności społeczności akademickiej, jak również o roli uczelni w zakresie edukacji mobilnościowej obecnych i przyszłych pokoleń. Wypromowany i zbudowanie zostanie profesjonalny wizerunek Menedżera Mobilności, wyselekcjonowane zostaną najlepsze praktyki umożliwiające wpływanie na bardziej racjonalne wybory transportowe społeczności akademickiej.

 

Główne korzyści wynikające dla naszej uczelni z członkostwa w prestiżowej sieci uniwersytetów U-MOB to:

-          Dostęp do najlepszych innowacyjnych praktyk europejskich uniwersytetów w zakresie zrównoważonej mobilności.

-          Dostęp oraz udział w tworzeniu programu kursów szkoleniowych dla Menedżerów Mobilności.

-          Wsparcie najlepszych ekspertów europejskich w tworzeniu i realizacji planu zrównoważonej mobilności dla naszej uczelni

-          Dostęp do narzędzi służących promocji działań naszej uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności.

-          Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w zakresie działań dla zrównoważonej mobilności z innymi europejskimi uniwersytetami.

 

 

Czas trwania projektu: 5 lat: 01/07/2016 – 30/06/2021

Budżet: 1.329.427€ - 60% finansowane z programu LIFE.

Konsorcjum: 6 partnerów z 4 krajów europejskich: Hiszpanii, Holandii, Włoch i Polski (4 uniwersytety – 1 firma konsultingowa - 1 organizacja pozarządowa)

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie interentowej: www.u-mob.eu

lub poprzez kontakt z realizatorami projektu na Politechnice Krakowskiej:

Dr hab. inż. Vitalii Naumov (vnaumov@pk.edu.pl)

Dr inż. Katarzyna Nosal (knosal@pk.edu.pl)

Dr inż. Katarzyna Solecka (ksolecka@pk.edu.pl)